Innkalling til årsmøte Rundt Om Drammen 2023

Som annonsert i første nummer av Rundt om Drammen ble tidsskriftet organisert som frivillig forening fra 1. januar 2022. Alle som er abonnenter er også medlemmer i foreningen.

Av forskjellige årsaker har vi i.h.t. vedtektene ikke klart å holde årsmøte for driftsåret 2022 innen 1. mars 2023.

Årsmøtet for 2022 vil bli holdt tirsdag 24. oktober kl 18.00  i Drammen Historielags sine lokaler i Strømsfjerdingen, Nedre Eiervei 13.

Agenda:

Konstituering:

a) Valg av møteleder.

b) Valg av 1 medlem til å underskrive protokollen sammen med referenten.

c) Godkjennelse av innkallingen.

Til behandling

Styrets årsmelding.

Revidert regnskap pr. 31. desember siste
regnskapsår 2022.

Innkomne forslag.
Vedtektenes §4 foreslås endret til også å omfatte to varamedlemmer
Årsmøte velger:
Styreleder for 1 år.
2 styremedlemmer for 2 år.
2 varamedlemmer for 1. år
1 revisor for 2 år.
Valgkomité på inntil 3 medlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Funksjonstiden er 1 år. 

Budsjett for det påfølgende år.

Valg:
Styreleder for 1 år.
2 styremedlemmer for 2 år.
2 varamedlemmer for 1 år.
1 revisor for 2 år.
Valgkomité på inntil 3 medlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Funksjonstiden er 1 år.

To styremedlemmer er ikke på valg:
Bror Borgar Meyer
Arve Gustavsen.
Ny styreleder: Georg Ugland.
Nytt styremedlem: Camilla Fjeld
Gustavsen.
Nytt styremedlem: Bjørn Alsaker-
Nøstdahl.
Varamedlem: Torkild Alsvik.
Varamedlem: Frank Sætrang.
Valgkomite: Det er dessverre ikke funnet kandidater til valgkomiteen.

Årsmelding, Regnskap/Budsjett og vedtekter vil bli utdelt på møtet.

Vennlig hilsen Styret.

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Bestill et abonnement